Tư vấn giao dịch trên thị trường điện

vietnamprp

Với kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường điện cùng các nguyên tắc vận hành và chào giá, Vietnam PRP Corp. sẽ là người đại diện lý tưởng cho các nhà máy điện thực hiện giao dịch trên thị trường, đảm bảo tối ưu về sản lượng và lợi nhuận cho các nhà máy, giảm chi phí chung cho toàn hệ thống trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia Thị trường điện và hoạt động điện lực.

Nội dung các hoạt động tư vấn:

1. Tư vấn về các quy trình, quy định có liên quan tới thị trường điện: Thị trường điện Việt Nam được xây dựng dựa trên các quy trình, quy định pháp lý cụ thể như quy định thị trường điện, quy định hệ thống điện truyền tải, quy định về lập lịch và điều độ hệ thống điện quốc gia, v.v… Các nhà máy điện có công suất trên 30MW là bắt buộc phải tham gia thị trường điện (khi đó nhà máy điện được gọi là Công ty phát điện), do đó việc nắm vững và vận dụng linh hoạt những công cụ pháp lý trên là rất quan trọng với các chủ nhà máy điện để tránh phạm luật và vẫn đảm bảo tối đa lợi nhuận. PRP Việt Nam mang tới cho bạn sự hiểu biết sâu sắc và mang tính hệ thống về các văn bản này để đạt được mục đích trên;

2. Tư vấn lập kế hoạch mua bán điện: Vietnam PRP tư vấn cho các Công ty phát điện chiến lược kinh doanh, kế hoạch mua bán điện dài hạn, ngắn hạn (nhiều năm, năm, tháng, tuần, ngày) trên cơ sở đánh giá, xem xét các yêu cầu của hệ thống, khả năng cạnh tranh của Công ty… nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận của Công ty phát điện;

3. Tư vấn chào giá: Hỗ trợ Công ty phát điện xây dựng chiến lược chào giá và trực tiếp thay mặt công ty chào giá hàng ngày, hàng giờ trên thị trường điện;