Tính toán đánh giá ảnh hưởng

Tính toán đánh giá ảnh hưởng là một yêu cầu rất quan trọng cho nhà máy điện cũng như các trạm biến áp, phụ tải khi đưa vào vận hành.

Nhà máy điện khi đưa vào vận hành sẽ gây ảnh hưởng đến lưới điện khu vực và hệ thống điện.

  • Làm thay đổi kết cấu, sơ đồ lưới điện
  • Thay đổi trào lưu công suất của các đường dây truyền tải điện,
  • Ảnh hưởng đến dòng điện ngắn mạch.
  • Ảnh hưởng đến tổn thất điện năng, tổn thất công suất của hệ thống điện khu vực xung quanh dự án.
  • Ảnh hưởng đến chất lượng điện năng
  • Ảnh hưởng đến ổn định của lưới điện
  • Ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện

Ngoài ra, chính hệ thống điện xung quanh khu vực dự án đấu nối vào sẽ gây ảnh hưởng lên chính dự án như dòng ngắn mạch từ hệ thống, trào lưu công suất của hệ thống, các nhà máy xung quanh ảnh hưởng đến ổn định của nhà máy. Qua đó sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán thiết kế lựa chọn thiết bị của nhà máy điện hay trạm biến áp.

Chính vì vậy, trước và sau khi nhà máy đi vào vận hành cần phải có báo cáo tính toán đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhà máy đến lưới điện, hệ thống điện. Đây cũng là một điều kiện quan trọng để các đơn vị chức năng và các cơ quan có thẩm quyền như EVN, NPT, NPC, CPC, SPC, NLDC quyết định đồng ý cho phép nhà máy điện đấu nối lên hệ thống điện.

Tính toán đánh giá ảnh hưởng của nhà máy điện cũng là một bước quan trọng để chủ đầu tư xem xét khả năng và tính khả thi của dự án để đưa ra quyết định đầu tư dự án.

Công ty Vietnam PRP Corp. Chúng tôi có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các báo cáo, tính toán đánh giá ảnh hưởng cho nhà máy điện.

Chúng tôi xem xét và đánh giá dự án của bạn theo từng năm vận hành hoặc theo các mốc quan trọng như Y, Y+5, Y+10 ( Y là năm nhà máy đi vào vận hành). Để từ đó chủ đầu tư đưa ra quyết định tối ưu nhất cho dự án của mình.