Tính toán và dự báo phụ tải

du bao phu tai vietnamprp

Dự báo phụ tải luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành điện. Dự báo phụ tải quyết định kế hoạch vận hành, kế hoạch sản xuất và hướng đầu tư phát triển trong tương lai.

Việc dự báo phụ tải phải được thực hiện trên chương trình dự báo chuyên dụng (áp dụng Mô hình Nơron nhân tạo) nhằm đáp ứng được yêu về cầu trong dự báo và phục vụ tốt công tác lập phương thức vận hành (giờ, ngày và tuần) tại các Công ty điện lực hiện nay.

Chương trình dự báo phụ tải có thể thực hiện các bài toán dự báo trong ngắn hạn, bao gồm:

­ – Dự báo Giờ tới

­ – Dự báo Ngày tới

­ – Dự báo Tuần tới

Cũng như các dự báo khác, dự báo phụ tải cũng phải dựa vào số liệu thống kê, phân tích và áp dụng các thuật toán để xác định mối quan hệ giữa phụ tải và các yếu tố ảnh hưởng. Từ đó thực hiện bài toán dự báo dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đó đưa ra kết quả chính xác nhất. Đối với yêu cầu dự báo ở đây, yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả dự báo đó là: thời tiết và đồ thị phụ tải của các ngày trong tuần (ngày làm việc bình thường và ngày nghỉ).

Dựa vào kết quả dự báo, chương trình sẽ đưa ra các đánh giá đối với kết quả dự báo, từ đó đưa ra kế hoạch vận hành hệ thống điện an toàn và kinh tế.