Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2

Vị trí Nhơn Hòa, Gia Lai
Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2
Công suất 50MW
Chủ đầu tư Công ty cổ phần năng lượng Nhơn Hòa 2
Công việc thực hiện Thỏa thuận đấu nối
Thỏa thuận rơ le bảo vệ
Thỏa thuận SCADA
Thỏa thuận đo đếm điện năng
Hợp đồng mua bán điện PPA
Báo cáo nghiên cứu khả thi
Thiết kế cơ sở.

Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2 được đấu nối vào hệ thống điện thông qua trạm biến áp 220kV Nhơn Hòa 1.