Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 2

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Licogi 13
Cấp điện áp
220kV
Công suất 48MW
Vị trí Tỉnh Quảng Trị
Dự án Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 2
Khách hàng
Công ty cổ phần Licogi 13
Công việc thực hiện của Vietnam PRP Corp.
  1. Tư vấn lựa chọn phương án đấu nối phục vụ lập Bổ sung Quy hoạch
  2. Khảo sát phần nhà máy và đường dây phục vụ Báo cáo cáo nghiên cứu khả thi (FS)
  3. Lập các báo cáo chuyên ngành trong hồ sơ Báo cáo cáo nghiên cứu khả thi (FS)
  4. Lập Thiết kế cơ sở
  5. Lập hồ sơ và thực hiện các thỏa thuận với EVN phục vụ ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA)
  6. Lập hồ sơ và thực hiện thỏa thuận với các đơn vị chuyên ngành phục vụ thẩm tra FS